O B A V I J E S T

O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

KOJE PRIKUPLJA I OBRAĐUJE VODE VRBOVSKO d.o.o. VRBOVSKO

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, OSOBNI PODATAK je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnim za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Dana 25.05.2018. u EU na snagu stupa Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja će osigurati pažljivije i odgovornije rukovanje s osobnim podacima korisnika (potrošača) te svaki davatelj podataka (ispitanik) mora biti obavješten zašto se prikupljaju njegovi osobni podaci, u koju svrhu će se ti podaci koristiti, hoće li netko treći imati uvid u njih i tko.

Vode Vrbovsko d.o.o. u obavljanju svojih djelatnosti može od Vas zatražiti sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime,
 2. Adresu prebivališta/boravišta, odnosno kućnu adresu/adresu dostave računa,
 3. Datum rođenja,
 4. OIB,
 5. Broj telefona/mobitela,
 6. Preslik osobne iskaznice ili drugog dokumenta koji sadrži fotografiju
 7. E-mail adresu
 8. Dokumentaciju s oznakama katastarske čestice iz koje se posredno vrši uvid u Vaše osobne podatke (vlasnički izvadak, posjedovni list, kopija katastarskog plana, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o zakupu/najmu)
 9. Druge osobne podatke nužne za postupanje po Vašem zahtjevu, odnosno nužne za ispunjenje određenog poslovnog odnosa

Propisima o zaštiti podataka regulirano je da se Vaši osobni podaci mogu obrađivati samo u nekim situacijama i pod određenim uvjetima, primjerice:

- ako je obrada podataka nužna za sklapanje ugovora o isporuci vodnih usluga (obračun i naplata vodnih usluga), izradu vodovodnog priključka, isključenje s vodovodne mreže i prijavu za posao

- ako je obrada nužna za izvršavanje zadaća u javnom interesu ili zadaća koje provode državne službe, porezna tijela, policija ili druga javna tijela

- ako ste dali pristanak/privolu  (kada obradu ne možemo podvesti pod nijednu drugu osnovu).

Obrada gornjih podataka je uvjet nužan za sklapanje ugovora o priključenju ili isključenju s vodovodne mreže te bez tih podataka nije moguće pružiti usluge javne vodoopskrbe i odvodnje.

Osobni podaci o Vašem rasnom ili etničkom podrijetlu, seksualnoj orijentaciji, političkim stajalištima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatima ili zdravstvenom stanju ne smiju se obrađivati osim u posebnim slučajevima (npr. kada ste izrijekom dali pristanak ili kada je obrada nužna zbog znatnog javnog interesa, na temelju prava EU-a ili nacionalnih zakona).

Ti se propisi primjenjuju na privatna i javna tijela.

Osoba ili tijelo koje obrađuje Vaše podatke naziva se Voditelj obrade podataka (Vode Vrbovsko d.o.o.). Voditelji obrade podataka moraju poštovati pravila EU-a o rukovanju Vašim osobnim podacima i njihovoj pohrani:

- podaci se mogu prikupljati samo u jasno definirane legitimne svrhe

- od Vas se ne smije tražiti navođenje prekomjernih podataka

- podaci pomoću kojih Vas je moguće osobno identificirati (npr. ime ili podaci za kontakt) ne smiju se čuvati dulje no što je to nužno

 - mora Vam se omogućiti da ispravite, uklonite ili blokirate netočne podatke o sebi

 - podaci se moraju štititi od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene i otkrivanja.

Ako se osjetljivi osobni podaci ukradu, izgube ili im se ilegalno pristupi (kršenje tajnosti osobnih podataka), pružatelj usluge mora isto prijaviti AZOP-u (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Voditelj obrade podataka mora Vas izravno obavijestiti ako postoje rizici u vezi s Vašim osobnim podacima ili privatnosti zbog takvog kršenja.

 U određenim slučajevima ispitanici imaju pravo zatražiti od Voditelja obrade podataka da ispravi, ukloni ili blokira netočne podatke o ispitaniku (pravo na zaborav).

Ako smatrate da se s Vašim podacima ne postupa u skladu s propisima ili da su oni nezakonito obrađeni, možete poslati pritužbu Voditelju obrade podataka, odnosno imate pravo zatražiti ispravak, brisanje ili blokiranje podataka te zatražiti da Voditelj obrade podataka o istome obavijesti osobe koje su već vidjele netočne podatke (osim ako to zahtijeva nerazmjerni napor).

Ako ne dobijete razuman odgovor od Voditelja obrade podataka, možete poslati pritužbu nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci koje je od Vas prikupilo društvo Vode Vrbovsko d.o.o. koristiti će se samo u svrhu u koju ste podatke dali i to:

 1. Radi namjere sklapanja ili ispunjenja ugovora o izvođenju vodovodnog priključka i/ili ugovora o isporuci vode ili isključenja s vodovodne mreže – podatke prikupljaju i obrađuju radnici Voda Vrbovsko d.o.o. zaduženi za financijsko, pravno, tehničko i informatičko praćenje predmetnih poslovnih procesa.
 2. U slučaju podnošenja prigovora/reklamacija – podatke prikupljaju i obrađuju ovlaštene osobe Voditelja obrade podataka u čijem djelokrugu rada je predmet prigovora.
 3. U svim ostalim slučajevima – podatke prikupljaju i obrađuju radnici Voda Vrbovsko d.o.o. koji su sukladno opisu i popisu poslova svojeg radnog mjesta ovlašteni postupati po Vašem zahtjevu ili bez Vašeg zahtjeva (prisilna naplata, postupci izvlaštenja, postupci zapošljavanja, radni odnosi i sl.).

Voditelj obrade Voda Vrbovsko d.o.o. brine o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka te omogućuju ostvarivanje Vaših prava sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Svi zaposlenici Voda Vrbovsko d.o.o. koji u obavljanju poslova i zadataka svojeg radnog mjesta dođu u doticaj s Vašim osobnim podacima, prema istima će postupati kao s povjerljivim informacijama i neće ih bez Vaše pisane privole otkrivati niti dostavljati trećim osobama.

 Zahvaljujemo na povjerenju.

                                                                                                                                                                                                              VODE VRBOVSKO d.o.o.

 

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik