Na temelju članka 25. stavak 3. Zakon o zaštiti potrošača («Narodne novine», broj 41/14) i članka 14. Izjave o osnivanju Voda Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju (u nastavku: Društvo)  od 19. veljače 2014., direktorica Nina Vinski, dipl. oec., dana 5. rujna  2014. donosi sljedeću:
 
ODLUKU
O OSNIVANJU I RADU POVJERENSTVA ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA
VODE VRBOVSKO d.o.o.
 
Članak 1.

Vode Vrbovsko d.o.o. su trgovačko društvo koje djeluje u svojstvu javnog isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje koje obavlja tako da se osigura njihov održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga.
Ovom Odlukom uređuje se unutarnje ustrojstvo, djelokrug i ovlasti Povjerenstva za reklamacije potrošača Društva (u nastavku: Povjerenstvo).
 
SASTAV I IMENOVANJE POVJERENSTVA
Članak 2.

Povjerenstvo se sastoji od tri člana i tri zamjenika.
Članove i zamjenike imenuje direktor Društva odom Odlukom.
Zamjenik preuzima obveze i prava člana Povjerenstva u slučaju odsutnosti ili spriječenosti člana, čijim je zamjenikom imenovan.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
1. Milica Kovačević
2.Maja Žuteg
3. Marko Paripović, Šegulje 15, Jadranovo, član udruge «Potrošački centar», Rijeka, član Povjerenstva
Za zamjenike članova imenuju se:
1.Danica Vujnović
2.Ksenija Mrvoš
3. Mladen Ahel, Obala 27, Jadranovo, član udruge «Potrošački centar», Rijeka, zamjenik člana  Povjerenstva imenovanog pod točkom 3. prethodnog stavka.
 
IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA POVJERENSTVA
Članak 3.

Povjerenstvo iz svojih redova izabire predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva.
Predsjednik i zamjenik predsjednika izabiru se na razdoblje od dvije (2) godine i mogu ponovno biti izabrani u mandatnom razdoblju.
 
MANDAT POVJERENSTVA
Članak 4.

Mandat članovima i zamjenicima Povjerenstva traje četiri (2) godine, a članovi i zamjenici mogu ponovno biti imenovani za sljedeće mandatno razdoblje.
Član Povjerenstva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:
-    na vlastiti zahtjev
-    opozivom na prijedlog predlagatelja
-    prestankom radnog odnosa člana/zamjenika člana Povjerenstva imenovanog iz redova Društva
-    drugim slučajevima propisanim zakonom.
 
SJEDIŠTE POVJERENSTVA
Članak 5.

Sjedište Povjerenstva je u Vrbovskom, u mjestu sjedišta Društva na adresi Željeznička 1/a.
 
DJELOKRUG I NAČIN RADA POVJERENSTVA
Članak 6.

Povjerenstvo obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača i drugim propisima kojima se uređuje zaštita potrošača.
Prigovore u prvom stupnju rješava stručna služba isporučitelja usluge iz registriranih djelatnosti Društva.
Povjerenstvo je drugostupanjsko tijelo koje odlučuje o reklamacijama potrošača koje se odnose na pružanje javnih usluga iz registriranih djelatnosti Društva.
Reklamacije potrošači mogu podnijeti pisanim putem u poslovnim prostorijama Društva, usmeno na zapisnik, te putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.
Ako je reklamacija manjkava, Povjerenstvo će pozvati podnositelja reklamacije na uklanjanje nedostatka u roku od 8 dana.
Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.
U vezi sa odgovorom Povjerenstva koji se odnosi na javnu uslugu, potrošač može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke ulaganja prigovora stručnoj službi Društva i reklamacije Povjerenstvu, te postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga.
Članak 7.

Odlučujući o reklamaciji, Povjerenstvo može:
-    preinačiti prvostupanjsku odluku i prihvatiti reklamaciju u korist potrošača-podnositelja reklamacije;
-    odbiti reklamaciju kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku odluku stručne službe Društva vodne usluge u Društvu;
-    u slučaju sumnje u ispravnost prvostupanjske odluke, odgoditi donošenje odluke do prikupljanja dodatnih podataka u roku od 30 dana, o čemu se obavještava podnositelj reklamacije.
Članak 8.

Povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici donosi Poslovnik o svom radu, te izabire predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva.
 
NAKNADA ZA RAD POVJERENSTVA
Članak 9.

Naknada za rad članova Povjerenstva utvrdit će se naknadno posebnom Odlukom ili Poslovnikom o radu Povjerenstva.
 
SAZIVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 10.

Sjednice Povjerenstva održavaju se prema potrebi u skladu sa zakonskim rokovima.
Sjednice saziva predsjednik Povjerenstva ili njegov zamjenik u njegovoj odsutnosti.
Sjednice Povjerenstva održavaju se radnim danom, u pravilu izvan radnog vremena.
Pozivi na sjednice Povjerenstva, zajedno sa pripadajućim materijalima bitnim za odlučivanje, članovima Povjerenstva upućuju se najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice.
Iznimno, materijal za pojedinu točku dnevnog reda može se podijeliti i na sjednici, ako za to postoje opravdani razlozi.
 
JAVNOST RADA
Članak 11.

Sjednice Povjerenstva su javne osim ako Povjerenstvo sjednicu proglasi zatvorenom zbog reklamacije čijim bi se iznošenjem povrijedila poslovna tajna Društva.
Sjednice Povjerenstva u pravilu se održavaju u sjedištu Društva, a iznimno se mogu održati i na drugom mjestu.
Sjednici Povjerenstva, pored članova mogu prisustvovati izvjestitelji i/ili stručni radnici Društva nadležni za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.
Predsjednik Povjerenstva može na sjednicu Povjerenstva pozvati potrošača, podnositelja reklamacije, ukoliko to smatra svrsishodnim za donošenje odluke, ali na to nije obvezan.
Članak 12.

Članovima Povjerenstva nije dozvoljeno iznositi u javnost odluke Povjerenstva, komentirati zahtjeve potrošača, rad Povjerenstva i donesene odluke.
 
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.
Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača broj 234/3-2004 i Odluka o izmjeni navedene Odluke broj 804/01-2012 društva Komunalac d.o.o. kao društva prednika Voda Vrbovsko d.o.o..

                                                                                                                  Direktorica
                                                                                                         Nina Vinski, dipl. oec., v.r.

URBROJ: 691/01-2014
Vrbovsko, 5. rujna 2014.

Ispis E-mail

logo