POZIV NA DOSTAVU PONUDA za predmet nabave: UMJERAVANJE, SERVISIRANJE I NABAVU NOVIH VODOMJERA

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


POZIV NA DOSTAVU PONUDE
za predmet nabave:
Umjeravanje, servisiranje i nabava novih vodomjera

 

Naručitelj Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju (u nastavku: Naručitelj) upućuje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu umjeravanja, servisiranja i novih vodomjera (u nastavku: Poziv na dostavu ponuda). Sukladno odredbi članka 12. stavak 1. točka a) Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Naručitelj nije u obvezi primjenjivati citirani Zakon za nabavu roba i usluga kao niti za provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a. Nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave. Slijedom prethodno navedenog,
Naručitelj je donio interni Pravilnik o jednostavnoj nabavi temeljem kojeg provodi ovaj postupak jednostavne nabave. Naručitelj provodi ovaj postupak jednostavne nabave sukladno internom Pravilniku o jednostavnoj nabavi KLASA: 003-05/17-01-7 URBROJ: 2193-01-01-17-1 (u nastavku: Pravilnik o jednostavnoj nabavi) koji je javno dostupan i objavljen na www.vode-vrbovsko.hr. Naručitelj dostavlja ovaj Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima objavom istog na službenoj Internet stranici Naručitelja www.vode-vrbovsko.hr sukladno odredbi članka 10. citiranog Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

 

PRILOZI


  1.  ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA UMJERAVANJE, SERVISIRANJE I NABAVU NOVIH VODOMJERA
  2. POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET NABAVE: UMJERAVANJE, SERVISIRANJE I NABAVA NOVIH VODOMJERA
  3. IZJAVA O SUKOBU INTERESA U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN BR. 120/2016) - NIKOLINA MAMULA
  4. IZJAVA O SUKOBU INTERESA U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN BR. 120/2016) - ŽELJKO DRAGOVIĆ
  5. IZJAVA O SUKOBU INTERESA U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN BR. 120/2016) - SILVAN RAVLIĆ
  6. IZJAVA O SUKOBU INTERESA U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN BR. 120/2016) - MAJA ŽUTEG

Ispis