JAVNA NABAVA - IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE S REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNE MREŽE – DIO1, VRBOVSKO, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE JN-1/2021

1.3. Evidencijski broj nabave

JN-1/2021

1.4. Podaci s kojim gospodarskim subjektima je Naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 79. i članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. ZJN 2016 i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj navodi da na smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojastvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) sa sljedećim gospodarskim subjektima:

Ured ovlaštenog inženjera Vladimir Petrović

Zubotehnički laboratorij Erika i Jelena d.o.o. Rijeka

Fas-logistika d.o.o. Velika Gorica

Mala hidroelektrana Kamačnik d.o.o. Vrbovsko

1.5. Vrsta postupka javne nabave:

Otvoreni postupak javne nabave - nabava male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od 2 (dvije) godine s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi. Sklapanje okvirnog sporazuma obvezuje stranke na izvršenje odnosno obvezuje na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma. Predviđeno je sklapanje pojedinačnih ugovora na temelju okvirnog sporazuma, prema uvjetima iz ovog DON-a. 

1.6. Procijenjena vrijednost nabave:

3.550.000,00 kn (bez PDV-a)

CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA NABAVE NALAZI SE U PRILOZIMA OVE OBJAVE.


PRILOZI


  1. NACRT - DOKUMENTACIJA O NABAVI
  2. POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
  3. GRAĐEVINSKI TROŠKOVNIK
  4. GRAĐEVINSKI PROJEKT
  5. NACRTI

Ispis