IZVADAK IZ PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA, SUSTAV ODVODNJE GRADA VRBOVSKOG
PREGLEDNA SITUACIJA GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA “KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA SA CRPNIM STANICAMA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA VRBOVSKO – DIO 2"

U tijeku je projektiranje sustava odvodnje na području grada Vrbvoskog, i to I. i II. faze izgradnje, uključivo sa izgradnjom kolektora sanitarne odvodnje, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže koja je vođena uz trasu planiranih kolektora odvodnje.

U nastavku je ukratko data dinamika do sada izvršenih važnijih aktivnosti na provedbi projekta:

R.br.

Datum

Opis aktivnosti

1.

7. srpnja 2017. g.

Ishođeno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, čime je završena i usvojena Studija izvodljivosti

2.

22. veljače 2018. g.

Objava javne nabave: Izrada projektne dokumentacije i natječajne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovsko – I i II faza izgradnje

3.

8. lipnja 2018. g.

Potpisan ugovor za usluge izrade projektne i natječajne dokumentacije sa odabranim ponuditeljem, zajednicom ponuditelje Rijekaprojekt – vodogradnje d.o.o, Projekt – nova d.o.o., Via Factum d.o.o., Teh projekt Kemo d.o.o., na iznos od 1.384.200,00 kn

4.

18. siječnja 2019.

Potpisan prvi dodatak ugovoru za izradu projekten i natječejne dokumentacije, dodatni radovi, proširenje planiranog obuhvata i dr., na iznos od 152.501,50 kn

5.

24. travnja 2019. g.

Potpisan ugovor o izradi recenzije projektne i natječajne dokumentacije za UPOV Vrbovsko, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, recenzent doc. dr.sc. Dražen Vouk, na iznos od 30.000,00 kn

6.

24. travnja 2019. g.

Predani zahtjevi za:

- Građevinska dozvola Kolektori odvodnje otpadnih ovda sa crpnim stanicama i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko – Dio 2

- Lokacijska dozvola Kolektori odvodnje otpadnih ovda sa crpnim stanicama i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko – Dio 1

- Lokacijska dozvola Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vrbovsko sa pristupnom cestom i mostom

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izrada glavnih projekata, te prikupljanje potvrda na glavne projekte.

Ispis E-mail